Product Page

  • מותקן במרכז MINI זמן התקנה: דקות

    על פריט זה עשויות לחול עלויות התקנה.

    על אביזרים שמותקנים על ידי סוכנות MINI עשויות לחול עלויות התקנה. לפרטים פנה לאולם.

  • יצירת קשר

המחיר הנקוב כפוף לשגיאות או שינויים ללא הודעה מוקדמת.